Convocatorias

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publica as subvencións concedidas para proxectos de expansión do sector comercial retallista

Do 29-11-2017

Galicia

Resolución do 15 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 1 de agosto de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para proxectos de expansión comercial e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN228A). (Diario Oficial de Galicia número 153, do 11 de agosto de 2017).