Trámites e procedementos

Marca Artesanía de Galicia

Obxecto

A marca Artesanía de Galicia identifica os produtores e produtoras artesáns da Comunidade Autónoma de Galicia e acredita que o produto que porte o distintivo da marca se elaborou nun obradoiro artesán inscrito no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.

Beneficiarios

Serán beneficiarios do uso do distintivo da marca Artesanía de Galicia:
• Os obradoiros artesáns inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.
• Os establecementos de venda de artesanía, calquera que sexa a súa canle de comercialización, que así o soliciten, logo de autorización da dirección xeral competente en materia de artesanía, que cumpran os seguintes requisitos:
1º. Contar como provedores no ano inmediatamente anterior á data da solicitude dun mínimo de cinco obradoiros inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía.
2º. Estar dado de alta na correspondente epígrafe do imposto de actividades económicas.

Normativa autonómica

Orde do 26 de outubro de 2018 pola que se regula a concesión, uso e control da marca de Artesanía de Galicia, propiedade da Xunta de Galicia.

Información

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

DIRECCIÓN XERAL DE COMERCIO E CONSUMO

Edificio Administrativo San Caetano

15781 Santiago de Compostela

Teléfonos: 981 545 591 e 881 999 178

Fax: 981 545 541

Correo electrónico: cei.dxcomercio@xunta.gal