Trámites e procedementos

Obradoiro artesanal: obtención / renovación

Obxecto

Se vostede está en posesión da carta de artesán/á e está dado/a de alta no Imposto de Actividades Económicas (IAE) poderá obter a cualificación de obradoiro artesanal presentando a correspondente solicitude á Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Este documento será expedido pola Comisión Galega de Artesanía e unha vez obtida a cualificación de obradoiro artesanal procederase á inscrición no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. Beneficiarios/as: artesáns e artesás. A concesión da acreditación como obradoiro artesanal é por un período de cinco anos e pódese renovar coa presentación dunha nova solicitude.

Normativa autonómica

Lei 1/1992, do 1 de marzo, de artesanía de Galicia (DOG do 23 de marzo de 1992)

Decreto 218/2001, do 7 de setembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de artesanía (DOG do 24 de setembro de 2001)

Orde do 31 de marzo de 2009 pola que se revisa a relación de actividades artesás recollidas no anexo IV do Decreto 218/2001, do 7 de setembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de artesanía (DOG do 28 de abril de 2009)

Orde do 2 de xuño de 2014 pola que se revisa a relación de actividades artesás recollidas no anexo IV do Decreto 218/2001, do 7 de setembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de artesanía (DOG do 1 de xullo de 2014)

Orde do 1 de febreiro de 2017 pola que se actualizan os procedementos e os formularios normalizados para a obtención da carta de artesán e a cualificación de taller artesán (DOG do 21 de febreiro de 2017)

Documentación para a obtención do obradoiro artesanal

  • Solicitude normalizada
  • Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.
  • Certificado de alta no Imposto de Actividades Económicas (IAE), só no caso de denegar expresamente a súa consulta.
  • Copia do NIF de persoa xurídica, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.
  • Relación por categorías dos traballadores do obradoiro, só no caso de persoas xurídicas.
  • As entidades cooperativas ou asociativas reguladas na Lei de artesanía de Galicia, que comercialicen a produción dos seus socios ou asociados achegarán, ademais, a certificación ou documento acreditativo da súa constitución legal, estatutos e relación dos socios que a compoñen.

Solicitude

Prazo de resolución: 5 meses

Información

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

DIRECCIÓN XERAL DE COMERCIO E CONSUMO

Edificio Administrativo San Caetano

15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 545 591

Fax: 981 545 541

cei.dxcomercio@xunta.gal