Selección de persoal

De acordo coa Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, a Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño publica nesta páxina os procedementos asociados aos procesos selectivos de persoal asinados pola Fundación.


Non hai procesos de selección iniciados