Perfil de contratante

Contrato de servizos para a realización dos traballos de transporte, almacenaxe, adaptación, mantemento, limpeza, montaxe e posterior desmontaxe dos postos institucionais nos eventos internacionais e nacionais

Fecha: 3-5-2017

Estado: Resolto

Fecha de inicio: 3-5-2017

Fecha de publicación: 3-5-2017

Publicación: DOG

Presupuesto: 70.000 euros (estimado neto)

Lugar: Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2017 pola que se anuncia a contratación documentalmente simplificada, por procedemento aberto, dun contrato de servizos para a realización dos traballos de transporte, almacenaxe, adaptación, mantemento, limpeza, montaxe e posterior desmontaxe dos postos institucionais nos eventos internacionais e nacionais a que se ten previsto asistir durante os anos 2017, 2018 e 2019.

 

Data límite de presentación:

Quince días naturais, que se contarán desde o seguinte ao da data de publicación deste anuncio no Diario O cial de Galicia (DOG).

Lugar de presentación:
1o. Dependencia: ofcinas da Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño.
2o. Enderezo: Área Central L25MN.
3o. Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15707. 4. Enderezo electrónico: centro.artesania@xunta.es