Lei de transparencia

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, e da Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e para os efectos da súa difusión en Internet.

Os cidadáns poderán coñecer as actividades da Fundación Pública Artesanía de Galicia, como establece a Lei, nos seguintes enlaces:


Plan de actuación e orzamento


Contratos


Período medio de pago a provedores


Retribucións altos cargos


Contas anuais