Fundación Pública Artesanía de Galicia

Fundación Pública Artesanía de Galicia

A Fundación Pública Artesanía de Galicia é unha entidade sen ánimo de lucro que depende da Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia. Entre os seus cometidos primordiais atópase o desenvolvemento de liñas de investigación destinadas a especializar e perfeccionar técnicas de elaboración que permitan mellorar a calidade dos produtos artesanais ademais de optimizar o proceso produtivo xa que se entende que a innovación, o deseño e a calidade son as bases coas que conta a artesanía para sobrevivir.

O principal fin da Fundación, creada no ano 2003, é dotar o sector artesanal dunha infraestructura especializada para que poida desenvolver programas de asistencia, formación, innovación, catalogación, promoción, comercialización e calquera outro aspecto inherente á cultura dos oficios artesanais en Galicia.

Horario de atención ao público: de 8:00 a 15:00 horas.

Padroado da Fundación

Presidente 
D. Francisco José Conde López, conselleiro de Economía, Emprego e Industria

Vogais
O/a secretario/a xeral técnico da Consellería de Economía, Emprego e Industria
Dna. Sol María Vázquez Abeal, directora xeral de Comercio e Consumo
Dna. María del Carmen Martínez Ínsua, directora xeral de Patrimonio Cultural 
D. Jesús Oitavén Barcala, secretario xeral técnico da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Dna. Marta López Quintás, subdirectora xeral de Comercio 
O/a xefe/a do Servizo de Promoción Comercial e da Artesanía 
D. Óscar Rodríguez Blanco, representante do sector artesanal pertencente á Comisión Galega de Artesanía
Dna. Susana E. González Amado, representante do sector artesanal pertencente á Comisión Galega de Artesanía

Secretario 
D. José Luis Picouto Delgado, xefe de Sección Xestión II no Servizo de Promoción Comercial e da Artesanía da Dirección Xeral de Comercio e Consumo