Fundación Pública Artesanía de Galicia

Fundación Pública Artesanía de Galicia

A Fundación Pública Artesanía de Galicia é unha entidade sen ánimo de lucro que depende da Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Consellería de Economía, Industria e Innovación da Xunta de Galicia. Entre os seus cometidos primordiais atópase o desenvolvemento de liñas de investigación destinadas a especializar e perfeccionar técnicas de elaboración que permitan mellorar a calidade dos produtos artesanais ademais de optimizar o proceso produtivo xa que se entende que a innovación, o deseño e a calidade son as bases coas que conta a artesanía para sobrevivir.

O principal fin da Fundación, creada no ano 2003, é dotar o sector artesanal dunha infraestrutura especializada para que poida desenvolver programas de asistencia, formación, innovación, catalogación, promoción, comercialización e calquera outro aspecto inherente á cultura dos oficios artesanais en Galicia.

Horario de atención ao público: de 8:00 a 15:00 horas.

Padroado da Fundación

Presidenta
Dna. María Jesús Lorenzana Somoza, conselleira de Economía, Industria e Innovación

Vogais
D. José Ramón Pardo Cabarcos, secretario xeral técnico da Consellería de Economía, Industria e Innovación
D. Manuel Heredia Pérez, director xeral de Comercio e Consumo
Dna. María del Carmen Martínez Ínsua, directora xeral de Patrimonio Cultural 
D. Manuel Vila López, secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Dna. Marta López Quintás, subdirectora xeral de Comercio 
Dna. Laura Fontenla Fontenla, xefa do Servizo de Promoción Comercial e da Artesanía 
D. Óscar Rodríguez Blanco, representante do sector artesanal pertencente á Comisión Galega de Artesanía
Dna. Susana E. González Amado, representante do sector artesanal pertencente á Comisión Galega de Artesanía

Secretaria 
Dna. Cristina Sánchez Cajaraville, xefa de Sección Xestión II no Servizo de Ordenación da Dirección Xeral de Comercio e Consumo