Transparencia e goberno aberto

Transparencia e goberno aberto

A Fundación Pública Artesanía de Galicia, como fundación pública, está suxeita a Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, co obxectivo de facer efectivo o dereito dos cidadáns e da sociedade civil a coñecer a súa actividade e de favorecer o controlar la legalidad. 
Deste xeito, debe garantizar unha transparencia, unha eficacia e unha eficiencia na súa organización e na súa xestión; además de proporcionar e difundir información constante, veraz, obxectiva e clara sobre a fundación como as súas actuacións.

Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno 
Lei 19/2013, do 9 de diciembre, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno
 


PARTICIPACIÓN
Portal de Transparencia e Goberno aberto
1.    Consulta pública previa
2.    Normativa en tramitación
3.    Procedementos de información publicación
4.    Participación en plans e programas


RELACIÓNS COA CIDADANÍA
Portal de Transparencia e Goberno aberto
1.    Información e atención a cidadanía
2.    Procedementos e servizos
       2.1. Guía de procedementos e servizos
       2.2. Cartas de servizos aprobadas
3.    Suxestións e queixas

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA E DE PLANIFICACIÓN

Portal de Transparencia e Goberno aberto
1.    Goberno e altos cargos
       1.1. Altos cargos de entidade instrumental
       1.2. Declaracións de actividades e bens patrimoniais
       1.3. Información sobre viaxes de altos cargos
       1.4. Axenda de altos cargos
       1.5. Códigos éticos ou de bo goberno

2.    Estrutura orgánica e funcional
       2.1. Estrutura organizativa
A Fundación Pública Artesanía de Galicia está participada integramente pola Administración galega e está adscrita á consellería con competencias en comercio.  A Fundación articularáse en órganos de gobernó e de xestión:

2.1.1. Órgano de goberno: 
O Padroado, integrado por representantes das consellerías con competencias en comercio, patrimonio cultural, educación e por dous membros do sector artesanal. Sendo na actualidade as seguintes persoas:

Presidenta
Dna. María Jesús Lorenzana Somoza, conselleira de Economía, Industria e Innovación
Vogais
D. José Ramón Pardo Cabarcos, secretario xeral técnico da Consellería de Economía, Industria e Innovación
D. Manuel Heredia Pérez, director xeral de Comercio e Consumo
Dna. María del Carmen Martínez Ínsua, directora xeral de Patrimonio Cultural 
D. Manuel Vila López, secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Dna. Marta López Quintás, subdirectora xeral de Comercio 
Dna. Laura Fontenla Fontenla, xefa do Servizo de Promoción Comercial e da Artesanía 
D. Óscar Rodríguez Blanco, representante do sector artesanal pertencente á Comisión Galega de Artesanía
Dna. Susana E. González Amado, representante do sector artesanal pertencente á Comisión Galega de Artesanía
Secretaría
Dna. Cristina Sánchez Cajaraville, xefa de Sección Xestión II no Servizo de Ordenación da Dirección Xeral de Comercio e Consumo

2.1.2. Órgano de xestión:
A xerente nomeada polo Padroado e é a encargada da xestión ordinaria ou administrativa das actividades da Fundación. 

       2.2. Funcións

a) Executar e facer cumprir os acordos do Padroado e as instrucións do Presidente impartidas no marco das súas atribucións.
b) A competencia de supervisión das actividades dos órganos e servizos da Fundación.
c) Propoñer e executar as estratexias e políticas de actuación da Fundación.
d) Dirixir, xestionar e inspeccionar, de acordo coas directrices do Padroado, a organización e actividades da Fundación que conduzan á consecución e ao mantemento dun alto nivel na práctica asistencial e demais fins da Fundación.
e) Facer cumprir as normas de funcionamento interno da Fundación, globais e en cada unha das súas unidades organizativas.
f) Propoñer ao Padroado unha previsión das partidas de ingresos e gastos calculados para o exercicio seguinte.
g) Administrar o patrimonio de acordo coas atribucións conferidas polo Padroado.
h) Ordenamento de pagos e xestión de tesourería de acordo cos criterios aprobados polo Padroado.
i) A adquisición de bens e servizos así como a celebración de actos, convenios e contratos, mediante apoderamento outorgado polo Padroado.
j) Desenvolver a política de persoal deseñada polo Padroado e, a tal fin e de acordo coas atribucións conferidas polo Padroado, concertar ou rescindir relacións laborais, seleccionar ao persoal, acordar sancións, así como executar os acordos do Padroado sobre réxime retributivo.
k) Informar regularmente ao Padroado dos resultados de xestión, operativos e financeiros e, especificamente preparar a memoria do exercicio e balance da situación.
l) Ostentar, mediante apoderamento outorgado ao efecto polo Padroado, a representación da Fundación, en xuízo e fóra del.
m) Ordenar e controlar a execución dos plans e programas aprobados polo Padroado.
n) Asistir ás reunións do Padroado, nas que terá voz, pero non voto.
o) Calquera outra función para a que reciba apoderamento do Padroado.

       2.3. Decretos de estrutura orgánica
       2.4. Organigrama: a Fundación Pública Artesanía de Galicia, está adscrita á Consellería de Economía, Industria e Innovación-  Dirección Xeral de Comercio e Consumo.
       2.5. Normativa de aplicación
       2.6. Órganos colexiados
       2.7. Delegacións de competencias
       2.8. Directorio da Fundación Pública Artesanía de Galicia
3.    Planificación
       3.1. Plans e programas anuais/plurianuais
       3.2. No seu caso, contrato de xestión ou contrato programa: indicar que nestes momentos a Fundación Pública Artesanía de Galicia. non ten  aprobado ningún contrato de xestión ou contrato programa
       3.3. No seu caso, plan de actuación
4.    Memoria de actividade

INFORMACIÓN DE RELEVANCIA XURÍDICA

Información de relevancia xurídica

INFORMACIÓN ECONÓMICA, ORZAMENTARIA E ESTATÍSTICA
1.    Orzamentos
      1.1. Orzamentos da entidade
      1.2. Outras cuestións orzamentarias
2.   Contabilidade. Contas anuais e informes de auditoría
      2.1. Contas anuais ano 2020
      2.2. Contas anuais ano 2021
      2.3. Contas anuais ano 2022
3.   Convenios
4.   Patrimonio
      4.1. Relación de bens inmobles
      4.2. Vehículos
5.   Axudas e subvencións
      5.1. Convocatorias
      5.2. Concesións
6.   Contratación pública
7.   Encomendas de xestión
8.   Concesión de servizos públicos
 

INFORMACIÓN EN MATERIA DE PERSOAL

1.    Relación de postos de traballo
2.    Cadros de persoal
3.    Contías das retribucións
4.    Ofertas públicas de emprego
5.    Convocatorias de procesos selectivos
       Actualmente A Fundación Pública Artesanía de Galicia non ten convocatorias de procesos selectivos aberta
6.    Provisión transitoria de postos de traballo.  
       Actualmente A Fundación Pública Artesanía de Galicia. non ten provisión transitoria de postos de traballo.
7.    Listas de selección de persoal interino ou temporal. 
       Actualmente A Fundación Pública Artesanía de Galicia non ten lista de selección de persoal interino ou temporal.
8.    Autorización ou recoñecemento de compatibilidade
9.    Contratos de alta dirección
10.    Acordos ou pactos reguladores das condicións de traballo ou das retribucións e incentivos
         10.1. Convenio de Oficinas e Despachos de A Coruña
         10.2. Normativa en materia de persoal