Transparencia e goberno aberto

Transparencia e goberno aberto

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, e da Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e para os efectos da súa difusión en Internet.

Os cidadáns poderán coñecer as actividades da Fundación Pública Artesanía de Galicia, como establece a Lei, nos seguintes enlaces:

Plan de actuación e orzamento

Contratos

Período medio de pago a provedores

Retribucións altos cargos

Contas anuais

 

Perfil do contratante

Neste apartado inclúese a información relativa a procedementos de contratación pública da Fundación Pública Artesanía de Galicia que establece a Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Plataforma de contratos de Galicia

Datos do órgano contratante:

  • Órgano de contratación: Xerencia da Fundación Pública Artesanía de Galicia
  • Correo de contacto: centro.artesania@xunta.gal
  • Enderezo postal: Área Central L25MN
  • Código postal: 15707
  • Localidade: Santiago de Compostela
  • Provincia: A Coruña
  • País: España
  • Teléfonos de contacto: 881999171 -  881999175
  • Fax: 881999170

 

Selección de persoal

De acordo coa Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, a Fundación Pública Artesanía de Galicia publica nesta páxina os procedementos asociados aos procesos selectivos de persoal asinados pola Fundación.

Non hai procesos de selección iniciados

 

Convenios

Consulte aquí os convenios asinados pola fundación.