Política de privacidade

Política de privacidade

Datos identificativos

En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a empresa titular de www.artesaniadegalicia.xunta.gal é  FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA con CIF número G 15.889.744 e domicilio para estes efectos en Área Central Local 34 FGHI, 15.707, Santiago de Compostela (A Coruña) con correo electrónico de contacto: centro.artesania@xunta.gal.

Usuarios

O acceso e/ou uso deste portal de FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de uso aquí reflectidas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

Protección de datos de carácter persoal

  • Responsable: FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA
  • Finalidade: Xestión da solicitude
  • Lexitimación: Execución dun contrato / prestación de servizos
  • Destinatarios: Non realiza cesión de datos a terceiros
  • Dereitos: Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidad dos datos achegados, como se indica na información adicional.

 

Política de privacidade (II)

Información detallada de protección de datos

Responsable

Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

Domicilio Social: Área Central L 34 FGHI, 15.707, Santiago de Compostela (A Coruña)

Teléfono: +34 881 999 171 / +34 881 999 175

Email: centro.artesania@xunta.gal

Finalidade    

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de xestionar e tramitar os servizos solicitados. 

Non se realizarán tratamentos de datos automatizados co fin de elaborar perfís.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais facilitados polo usuario conservaranse mentres non se solicite a supresión dos mesmos por parte do interesado.

Lexitimación    

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución da súa solicitude, o desenvolvemento e execución das relacións contractuais e precontractuales establecidas con vostede, así como o cumprimento de obrigacións legais que lle son de aplicación a FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA.  

Destinatarios  

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA non realiza cesión de datos a terceiros salvo ás Administracións Públicas ás que se atope obrigado por Lei.

Dereitos    

O usuario poderá exercer en todo momento os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición e Portabilidad dos datos achegados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais dirixindo un escrito en que especifique que dereito desexa exercer e achegando copia de documento oficial que o identifique dirixido á dirección arriba indicada ou ao correo electrónico centro.artesania@xunta.gal.

Así mesmo, o interesado pode presentar unha reclamación #ante a Autoridade de Control.

 


 

En cumprimento do establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, comunicamos ao usuario que os datos persoais que nos facilite de forma voluntaria , por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados ás Actividades de Tratamento automatizados de datos de carácter persoal titularidade de FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA, co fin de poder prestarlle os nosos servizos, así como para manterlle informado sobre cuestións relativas á actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con “*” son de carácter obrigatorio, polo que o non enchemento dos devanditos campos impedirá ao USUARIO gozar dalgúns dos servizos e informacións ofrecidas na Web. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial. 

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados do tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (as cales poden verificar a veracidade dos datos).

No caso de que o USUARIO facilite datos de carácter persoal, referentes a persoas físicas distintas a si mesmo, o USUARIO deberá, con carácter previo á inclusión, informarlles do contido da presente clausula, de acordo co establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA como responsable da Actividade de Tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidad dos datos achegados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, o USUARIO poderá exercer en todo momento os dereitos, dirixindo un escrito ao domicilio social, achegando copia do DNI ou Pasaporte.

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA garante que todas as comunicacións comerciais que dirixe aos seus clientes cumpren a normativa vixente.

Por iso, en cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, e a Lei 9/2014 Xeneral de Telecomunicacións, infórmase o USUARIO que FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA poderá enviarlle por medios electrónicos información acerca de produtos e servizos de interese ao que Vde. presta o seu consentimento.

En calquera momento poderá revogar esta autorización na dirección centro.artesania@xunta.gal