Solicitude da marca Artesanía de Galicia

Solicitude da marca Artesanía de Galicia

 

Obxecto

A marca Artesanía de Galicia identifica os produtores e as produtoras artesáns da Comunidade Autónoma de Galicia e acredita que o produto que porte o distintivo da marca se elaborou nun obradoiro artesanal inscrito no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.

 

Beneficiarios

Serán beneficiarios do uso do distintivo da marca Artesanía de Galicia:

 • Os obradoiros artesanais inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.
 • Os establecementos de venda de artesanía, calquera que sexa a súa canle de comercialización, que así o soliciten, logo de autorización da dirección xeral competente en materia de artesanía, que cumpran os seguintes requisitos:
  1. Contar como provedores no ano inmediatamente anterior á data da solicitude dun mínimo de cinco obradoiros inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.
  2.  Estar dado de alta na correspondente epígrafe do imposto de actividades económicas.

 

Normativa autonómica

 

Documentación

 • Solicitude normalizada.
 • Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.
 • DNI o NIE da persoa representante.
 • NIF da entidade representante.
 • Certificación expedida pola Axencia Tributaria na que se indiquen as epígrafes do imposto de actividades económicas nas que figura dada de alta a persoa solicitante.
 • Facturas de compra e xustificantes de pagamento como mínimo dos cinco obradoiros inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.

 

Información

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación
Dirección Xeral de Comercio e Consumo
Edificio Administrativo San Caetano
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 545 591 e 981 545 599
Fax: 981 545 541
cei.dxcomercio@xunta.gal