Solicitude da marca Artesanía de Galicia

Solicitude da marca Artesanía de Galicia

 

Obxecto

A marca Artesanía de Galicia identifica os produtores e produtoras artesáns da Comunidade Autónoma de Galicia e acredita que o produto que porte o distintivo da marca se elaborou nun obradoiro artesán inscrito no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.

 

Beneficiarios

Serán beneficiarios do uso do distintivo da marca Artesanía de Galicia:

 • Os obradoiros artesáns inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.
 • Os establecementos de venda de artesanía, calquera que sexa a súa canle de comercialización, que así o soliciten, logo de autorización da dirección xeral competente en materia de artesanía, que cumpran os seguintes requisitos:
  1. Contar como provedores no ano inmediatamente anterior á data da solicitude dun mínimo de cinco obradoiros inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía.
  2.  Estar dado de alta na correspondente epígrafe do imposto de actividades económicas.

 

Normativa autonómica

 

Documentación

 • Solicitude normalizada.
 • Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.
 • Certificado de residencia da persoa solicitante, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.
 • Memoria das actividades profesionais realizadas. A memoria deberá explicar tanto as materias primas que emprega como a metodoloxía de fabricación das súas obras (ferramentas utilizadas e proceso de elaboración), todo acompañado de exemplos de tipo gráfico (debuxos ou fotografías). Máximo 6 folios.
 • Certificado ou documento acreditativo dalgún dos requisitos que se recollen no artigo 12 do Decreto 218/2001, do 7 de setembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de artesanía.

 

Información

Consellería de Economía, Emprego e Industria
Dirección Xeral de Comercio e Consumo
Edificio Administrativo San Caetano
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 545 591 e 881 999 178
Fax: 981 545 541
cei.dxcomercio@xunta.gal