Solicitude da marca Artesanía de Galicia

Solicitude da marca Artesanía de Galicia

 

Obxecto

A marca Artesanía de Galicia identifica os produtores e as produtoras artesáns da Comunidade Autónoma de Galicia e acredita que o produto que porte o distintivo da marca se elaborou nun obradoiro artesanal inscrito no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.

 

Beneficiarios

Serán beneficiarios do uso do distintivo da marca Artesanía de Galicia:

 

Normativa autonómica

 

Documentación

  • Solicitude normalizada.
  • DNI ou NIE da persoa solicitante, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.
  • DNI o NIE da persoa representante, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.
  • NIF da entidade representante, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.
  • Certificación expedida pola Axencia Tributaria na que se indiquen as epígrafes do imposto de actividades económicas nas que figura dada de alta a persoa solicitante, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.
  • Facturas de compra e xustificantes de pagamento como mínimo dos cinco obradoiros inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.

 

Información

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación
Dirección Xeral de Comercio e Consumo
Edificio Administrativo San Caetano
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 545 591 e 981 545 599
Fax: 981 545 541
cei.dxcomercio@xunta.gal