Obtención ou renovación da cualificación de obradoiro artesanal

Obtención ou renovación da cualificación de obradoiro artesanal

 

Obxecto

Se vostede está en posesión da carta de artesán/á e está dado/a de alta no Imposto de Actividades Económicas (IAE) poderá obter a cualificación de obradoiro artesanal presentando a correspondente solicitude á Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación. Este documento será expedido pola Comisión Galega de Artesanía e unha vez obtida a cualificación de obradoiro artesanal procederase á inscrición no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. Beneficiarios/as: artesáns e artesás. A concesión da acreditación como obradoiro artesanal é por un período de cinco anos e pódese renovar coa presentación dunha nova solicitude.

 

Normativa autonómica

 

Documentación

  • Solicitude normalizada
  • Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.
  • Certificado de alta no Imposto de Actividades Económicas (IAE), só no caso de denegar expresamente a súa consulta.
  • Copia do NIF de persoa xurídica, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.
  • Relación por categorías dos traballadores do obradoiro, só no caso de persoas xurídicas.
  • As entidades cooperativas ou asociativas reguladas na Lei de artesanía de Galicia, que comercialicen a produción dos seus socios ou asociados achegarán, ademais, a certificación ou documento acreditativo da súa constitución legal, estatutos e relación dos socios que a compoñen.

 

Solicitude

Prazo de resolución: 6 meses

 

Información

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación
Dirección Xeral de Comercio e Consumo
Edificio Administrativo San Caetano
15781 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 545 591
Fax: 981 545 541
cei.dxcomercio@xunta.gal